صفحه اصلی     ارتباط با مسولین   نقشه سایت
دكتر عليرضا آقايوسفي

 

 

نام و نام خانوادگي: عليرضا آقايوسفي              فرزند: محسن         متولد: 1347 تهران      وضع تأهل:متأهل

استاديار تمام وقت دانشگاه پيام نور قم

 E Mail: [email protected]

مسؤل بسيج اساتيد دانشگاه پيام نور قم

 

پيشينة تحصيلي:

1- ديپلم: علوم تجربي – دبيرستان صدر – قم- 1361 تا 1365

2- كارشناسي: روانشناسي باليني – دانشگاه آزاد اسلامي قم- 1366تا1370

3- كارشناسي ارشد: روانشناسي شخصيت- دانشگاه آزاد اسلامي كرج- 1370تا 1371- ناتمام

4- كارشناسي ارشد: روانشناسي باليني – دانشگاه آزاد اسلامي رودهن- 1371 تا 1374

5- دكتراي تخصصي: روانشناسي (باليني) – دانشگاه تربيت مدرس تهران – 1374 تا 1380

 

عناوين پايان نامه ها:

1- كارشناسي:  هنجارگزيني مقدماتي آزمون 16 عاملي شخصيت كتل در دانشگاه آزاد اسلامي قم

2- كارشناسي ارشد: روابط جنس و اضطراب با كاربرد راه هاي مقابله با تنيدگي

3- دكتراي تخصصي:  نقش شخصيت و راه هاي مقابله اي در افسردگي و كاربرد مقابله درمانگري در شخصيت و افسردگي

 

طرح هاي پژوهشي:

1- شناسايي مناطق بحران خيز استان قم- 1376- كارفرما: استانداري قم

2- افسردگي دختران نوجوان قم و عوامل همبسته با آن- 1377- كارفرما: استانداري قم

3- تحول شخصيت و حرمت خود در دختران ابتدايي و راهنمايي قم- 1378

4- فشار رواني و پيامدهاي آن (كيفيت زندگي) در خانواده‌هاي شاهد و ايثارگر استان قم- بنياد شهيد استان قم - 1384

5- برآورد ويژگيهاي شخصيتي و سلامت عمومي پايوران نيروي انتظامي استان قم (1386)

6- علل رواني اعتياد در جانبازان استان قم- بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قم- 1386

7- اوقات فراغت و كيفيت زندگي در جانبازان استان قم. 1388-1387 در حال اجرا

8- اثر مقابله‌درمانگري بر فرسودگي شغلي و بهزيستي رواني پرستاران بيمارستان. دانشگاه پيام نور – در حال اتمام

 

گرانتهاي پژوهشي دانشگاه پيام نور

1386- 7/41 از 50

1387- 56 از 50

 

كارگاه هاي آموزشي:

1- پيشگيري از اعتياد- بهزيستي قم- 1378

2- پيشگيري از اعتياد- بهزيستي قم- 1380

2- آموزش مهارت هاي زندگي – آموزش و پرورش قم 1380

3- آموزش زوج هاي جوان- 1381- استانداري قم

4- مقابله درمانگري-1381- استانداري قم(جهت آموزش مشاوران استان)

5- روش شناسی تحقيق در علوم تجربی-1383- باشگاه پژوهشگران جوان-دانشگاه آزاد اسلامی قم

6- روشهای به کاربسته برای افزايش يادداری و تمرکز- دانشگاه الزهراء - 1384

7- كارگاه آموزشي مسؤلين كانون‌هاي بسيج سپاه كشور- قم- 1385

9- كارگاه آموزشي روانشناسي ارتباط- ويژة فرماندهان نواحي مقاومت بسيج سپاه قم – 1385

10- آموزش مهارتهاي زناشويي به 2100 نفر از زوجهاي جوان استان قم- كارفرما: استانداري قم

11- كارگاه آموزشي روش‌شناسي پژوهش – بسيج اساتيد استان قم با همكاري دانشگاه علمي-كاربردي استان قم – 1385

12- كارگاه آموزشي(اس پي اس اس)  – بسيج اساتيد استان قم با همكاري دانشگاه علمي-كاربردي استان قم – 1386

13- كارگاه آموزشي شركت در كنگره‌هاي بين‌المللي– بسيج اساتيد استان قم با همكاري دانشگاه علمي-كاربردي استان قم – 1387

 

مقالات:

1-  اثر مقابله درمانگري(ابداعي) بر افسردگي (1379)- مجلة روانشناسي- ش. 19

2- بهداشت رواني ازدواج(1376)- مجلة پيوند- دي ماه 1376

3- خودميان بيني(1375)- همايش بين المللي شناخت- دانشگاه تربيت مدرس

4- مقابله درمانگری(به عنوان روشی ابداعی) اضطراب را کاهش می دهد(2004)پکن- چين- بيست و هشتمين  کنگرۀ بين المللی روانشناسی

5- نقش خطاهای شناختی و احساس کهتری در افسردگی(2004)- هند-الله آباد- کنگرة بين المللی علوم شناختی

6- تعيين كننده‌هاي شخصيتي مقابله(2006)- كنگرة جهاني روانپزشكي – استانبول – تركيه

7- راههاي مقابله‌اي در بيماران سرطاني(2006)- كنگرة جهاني روانپزشكي – استانبول – تركيه

8- خطاهاي شناختي و افسردگي در زنان مبتلا به بيماري‌هاي نورولوژيك (2006)- كنگرة جهاني روانپزشكي – استانبول – تركيه

9- اثر مقابله درمانگری (به عنوان يک روش ابداعی) بر تغيير نمرات عوامل نخستين شخصيت- پيک نور- 1384

10- برآورد مقدماتي ميزان پايايي و روايي نشانگر بهزيستي شخصي- مقياس بزرگسالان در مادران كودكان عقب‌مانده ذهني (1386). همراه با احمد عليپور و نسيم شريف. فصلنامة علمي-پژوهشي انجمن علمي كودكان استثنايي ايران

11- برآورد مقدماتي ميزان پايايي و روايي نشانگر بهزيستي شخصي- مقياس نارسايي‌هاي شناختي در كودكان عقب‌مانده ذهني (1386). همراه با احمد عليپور و نسيم شريف. فصلنامة احيا

12- رابطة بهزيستي شخصي كودكان عقب‌ماندة ذهني با اين احساس در مادران آنها (1386). مجلة پژوهشهايي در حيطة كودكان استثنايي. همراه با سيدة مريم هاشمي نسب و احمد عليپور

13-  رابطة ويژگيهاي شخصيتي و هوش هيجاني با سلامت روان بيماران مبتلا به فنيل‌كتونوريا ساكن شهر تهران. مجلة پژوهشهايي در حيطة كودكان استثنايي1387

14- تأثير مقابله‌درمانگري بر باورهاي خودكارآمد، تنيدگي. فصلنامة انديشه و رفتار.  زمستان 1387

15- تأثير مقابله‌درمانگري بر فرسودگي شغلي. فصلنامة انديشه و رفتار. پذيرش زمستان 1387

16- كنگرة آسه‌آن در تايلند (2008) – چهار مقاله

17- كنگره جهاني روانشناسي و معنويت 2008. هندوستان. دو مقاله

18- مقايسه هوش هيجاني وسلامت روان در معتادان به مواد مخدر وافراد عادي. فصلنامة علوم پزشكي گيلان. همراه با دكتر سيد ولي‌الله موسوي. زمستان 1387

19-  6 مقاله در كنگرة اروپايي روانشناسي در اسپانيا (2005)، 3 مقاله در دو كنگرة روانپزشكي و انجمن درد اروپا در استانبول در 2007

20- همايش ملي روان‌درماني و مشاوره-نظريه‌پردازي و كاربرد (1387). اثر مقابله‌درمانگري بر تنيدگي شغلي مدرسان كنسرواتوار تهران در سال تحصيلي 86-87. دانشگاه آزاد اسلامي رودهن

 

 

سابقة عضويت ها:

انجمن روانشناسي آمريكا                                                          شوراي پژوهشي د. آ. ا. قم

انجمن ايراني روانشناسي                                                          كميتة منتخب علوم انساني پيام نور

انجمن روانشناسي باليني ايران                                                   شوراي تخصصي گروه روانشناسي پيام نور

سازمان نظام روانشناسي و مشاوره(شماره: 11470)                          مركز كنترل كيفيت زندگي استراليا (پژوهشگر پروژه)

عضو انجمن روانشناسي باليني كودك و نوجوان

انجمن روانشناسي اجتماعي

عضو شبكة ملي رصد فرهنگي (مركز مطالعات راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

كتاب:

درمانگري(1378) – شهريار – قم

تحليل شخصيت بر اساس دست نوشته(1383) – انتشارات نصر

روان‌شناسي (درسنامه)- باهمكاري ديگران (1386). انتشارات دانشگاه پيام نور

مهارتهاي زناشويي- 1387- لامك

ويرايش علمي و ادبي كتاب ارزشيابي شخصيت- درسي دانشگاه پيام نور- مؤلف دكتر ترخان

استاد ناظر و ويراستار كتاب درسي اصول مشاوره و راهنمايي دانشگاه پيام نور – مؤلف: نيلا آخوندي

نظريه‌هاي مشاوره و راهنمايي. هيأت مؤلفان دانشگاه پيام نور (كتاب درسي) در دست تأليف

 

احكام و سوابق اجرايي:

كارشناس طرح گفتگوي ملي جوان( از سوي استاندار وقت قم)

كارشناس كميتة هماهنگي خدمات مشاوره اي استانداري قم

مدير آموزش معاونت مدارس د. آ. ا. تهران جنوب

معاون ساختمان آموزشي مهينيه ( د. آ. ا. تهران جنوب)

كارشناس مشاورة دانشگاه پيام نور قم

كارشناس مشاورة بنياد شهيد استان قم

عضو شوراي پژوهشي بنياد شهيد استان قم

مدير گروه علوم انساني پيام نور قم

عضو كميتة منتخب دانشكدة علوم انساني پيام نور

عضو شوراي تخصصي گروه روانشناسي دانشگاه پيام نور

معاون آموزشي دانشگاه پيام نور استان قم

عضو شوراي پژوهشي منطقة ده دانشگاه پيام نور

مشاور كميتة علمي دورة دكتراي تخصصي روانشناسي- دانشگاه پيام نور

عضو شوراي بررسي گرانت پژوهشي دانشگاه پيام نور در سالهاي 1386 و 1387

سردبير مجلة علمي-پژوهشي دانش روانشناسي

سردبير مجلة علمي-پژوهشي معنويت

نايب رييس و دبير سازمان نظام روانشناسي و مشاورة ج. ا. ايران (منطقة 9 كشوري)

مدير پژوهش و كارآفريني دانشگاه پيام نور قم از 1386

مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور قم از 1386

عضو شوراي آموزشي دانشگاه پيام نور قم

مشاور كميتة دكتراي روانشناسي دانشگاه پيام نور

مسؤل كميتة تأليف پيش‌نويس سند چشم انداز بيست ساله جهت بسيج اساتيد (1387)

 

پژوهشگر پروژة مركز كنترل كيفيت زندگي استراليا (مستقر در دانشگاه ديكين) و همكار در ويراست 2007 نشانگر بين‌المللي بهزيستي رواني (جزء روانشناختي كيفيت زندگي)

عضو كميتة انضباطي دانشگاه جامع علمي كاربردي استان قم

عضو شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه جامع علمي كاربردي استان قم

داور دومين و سومين جشنوارة انتخاب كارآفرين برتر دانشگاه علمي كاربردي كشور

 

پيشينة تدريس:

از تابستان 1371 تا كنون در دانشگاه هاي آزاد اسلامي تهران جنوب، قم، تفرش،و آشتيان، علوم پزشكي قم، پيام نور قم(12سال) در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي

 

پيشينة كار باليني:

كلينيك خصوصي از 1374تا 1382

مسؤل فني مركز مشاورة شهيد ارشاد بهزيستي قم

مسؤل فني مركز مشاورة بلاغ (مركز جهاني علوم اسلامي)

روان شناس باليني مراكز خدمات مشاوره اي استان قم (بنياد شهيد، بهزيستي، مركزي و عارف)

داراي مجوز تأسيس مركز خدمات مشاوره اي از سازمان ملي جوانان به شمارة  3611104

مسؤل فنی مرکز مشاوره درمانگاه نور (دانشگاه آزاد اسلامی قم)

عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره (280)

داراي پروانة افتتاح كلينيك روانشناسي (528)

مسؤل فني مركز مشاورة نگاه خرد

 

پيشينة آموزش هاي عمومي:

كارشناس برنامه هاي صدا و سيماي مركز قم از 1379 تا كنون و برخي از برنامه‌هاي شبكة 3 و شبكة خبر

همكاري در دوره هاي آموزش خانواده و دانش آموزان آ. پ. استان قم

 

راهنمايي پايان نامه:

راهنمايي بيش از 80 پايان نامة كارشناسي

استاد راهنماي حدود 20 پايان نامة كارشناسي ارشد

استاد مشاور حدود 15 پايان نامة كارشناسي ارشد

 

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 17306
 بازدید امروز : 10859
 کل بازدید : 30733057
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 0.4844
دانشگاه پیام نور مرکز قم|نقشه سایت|تماس با دانشگاه|راهنمای کاربران سایت
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved .  دانشگاه پیام نور استان قم