34
دانشگاه پيام نور استان قم - معرفی همکاران واحد فرهنگی
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت اجرایی > مدیریت فرهنگی > معرفی همکاران واحد فرهنگی 
معرفی همکاران واحد فرهنگی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

رقیه عباسی

کارشناس فرهنگی

32142155

مهدی خوشلهجه

کارشناس تربیت بدنی

32142179

 

 

آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی