34
دانشگاه پيام نور استان قم - معرفی مسئول دفتر برنامه ریزی آموزشهای آزاد
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > آموزشهای آزاد > معرفی مسئول دفتر برنامه ریزی آموزشهای آزاد 
معرفی مسئول دفتر برنامه ریزی آموزشهای آزاد

نام و نام خانوادگی: احمد مدنی

میزان تحصیلات:  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

شماره تماس: 32142147

 

آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی