34
دانشگاه پيام نور استان قم - معرفی همکاران برنامه ریزی
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت آموزش و پژوهش >  اداره برنامه ریزی > معرفی همکاران برنامه ریزی 
معرفی همکاران برنامه ریزی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس

     
 حسن خدابنده لو  کارشناس برنامه ریزی   37788242
 محمدعلی علی مددی  کارشناس برنامه ریزی   32142139
 مهدی بیطرفان رجبی  کارشناس برگزاری کلاس 32142137
 ابراهیم پیران عادل  کارشناس برنامه ریزی   32142194
آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی