34
دانشگاه پيام نور استان قم - معرفی معاونت اجرایی
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت اجرایی > معرفی معاونت اجرایی 
معرفی معاونت اجرایی

نام و نام خانوادگی: داوود شهره غلامی 

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم سیاسی

شماره تماس: 32142106

 

آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی