34
دانشگاه پيام نور استان قم - حراست
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > ریاست > حراست 
حراست

 

 

نام و نام خانوادگی: احمد کریمی آذر

سمت: کارشناس حراست دانشگاه پیام نور مرکز قم

شماره تماس: 32142103

 

 

 

آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی