34
دانشگاه پيام نور استان قم - معرفی مدیریت فرهنگی
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت اجرایی > مدیریت فرهنگی > معرفی مدیریت فرهنگی 
معرفی مدیریت فرهنگی

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل مهدی پور

شماره تماس: 32142156

 


 

 

آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی