34
دانشگاه پيام نور استان قم - معرفی همکاران واحد دانشجویی
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت اجرایی > مدیریت دانشجویی > معرفی همکاران واحد دانشجویی 
معرفی همکاران واحد دانشجویی

 

کارشناس مسئول امور دانشجویی: زینب بخشایشیان

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد نرم افزار

شماره تماس: 32142152 

آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی