34
دانشگاه پيام نور استان قم - معرفی مدیریت دانشجویی
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت اجرایی > مدیریت دانشجویی > معرفی مدیریت دانشجویی 
معرفی مدیریت دانشجویی

نام و نام خانوادگی: علیرضا آشوری

میزان تحصیلات:  کارشناسی ارشدتاریخ تشیع

شماره تماس: 32142151

ایمیل: ashoori@qompnu.ac.ir  

 

آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی