34
دانشگاه پيام نور استان قم - معرفی همکاران اداری
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت اجرایی > مدیریت اداری > معرفی همکاران اداری 
معرفی همکاران اداری

کارپرداز: محمد گمار

شماره تماس: 32142141

 

 کارشناس اداری: افشین صادقی

شماره تماس: 32142143 

آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی