34
دانشگاه پيام نور استان قم - معرفی مدیر اداری
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت اجرایی > مدیریت اداری > معرفی مدیر اداری 
معرفی مدیر اداری

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:مهدی بهادری

سمت: مدیر اداری دانشگاه پیام نور مرکز قم

شماره تماس: 32142140                                                             

 

 

 

آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی