34
دانشگاه پيام نور استان قم - معرفی مدیر آزمایشگاه ها
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت آموزش و پژوهش > مدیریت آزمایشگاه ها > معرفی مدیر آزمایشگاه ها 
معرفی مدیر آزمایشگاه ها

 

دکتر مهدی کلهر

دکترای شیمی آلی

 استاد یار گروه شیمی دانشگاه پیام نور مرکز قم

 

 mekalhor@yahoo.com
 

 

آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی