34
دانشگاه پيام نور استان قم - معرفی همکاران اداره فناوری
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت آموزش و پژوهش > اداره فناوری و رایانه > معرفی همکاران اداره فناوری 
معرفی همکاران اداره فناوری

 

محمد جواد عبدالهی

شماره تماس: 32142191

 

محسن خوشگفتار

شماره تماس :32142190

 

 

 

 

 

آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی