34
دانشگاه پيام نور استان قم - معرفی مدیر فناوری
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت آموزش و پژوهش > اداره فناوری و رایانه > معرفی مدیر فناوری 
معرفی مدیر فناوری

 

نام و نام خانوادگی: محمد نیکنام

تلفن تماس: 37179147

 

آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی