34
دانشگاه پيام نور استان قم - معرفی مدیر پژوهش
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت آموزش و پژوهش > اداره پژوهش و کارآفرینی > معرفی مدیر پژوهش 
معرفی مدیر پژوهش

 

نام و نام خانوادگی:  علی یگانه فعال

میزان تحصیلات: دکتری شیمی و عضو هیات عمی دانشگاه پیام نور

شماره تماس:37179106

 
آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی