34
دانشگاه پيام نور استان قم - معرفی مدیر آموزش
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت آموزش و پژوهش > اداره خدمات آموزشی و امتحانات > معرفی مدیر آموزش 
معرفی مدیر آموزش

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد آشتیانی     

تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم سیاسی                                                                                     

شماره تماس: 32142120

            

 

 

آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی