34
دانشگاه پيام نور استان قم - معرفی ریاست دانشگاه
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > ریاست > معرفی ریاست دانشگاه 
معرفی ریاست دانشگاه

   نام و نام خانوادگی: دکتر محمد علی حسینی

  سمت فعلی: ریاست دانشگاه پیام نور مرکز قم 


 

 

 

آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی