34
دانشگاه پيام نور استان قم - بروشور
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > مرکز مشاوره > انتشارات > بروشور 
بروشور

 

♥جهت مطالعه مطالب ذیل، لطفا فایل موردنظر را دانلود نمایید:

   دانلود : اختلال_خلقی_فصلی.pdf           حجم فایل 746 KB
   دانلود : کاستن_خطر_خودکشی_دانشجویان.pdf           حجم فایل 362 KB
   دانلود : تمرین_تنش_زدایی.pdf           حجم فایل 56 KB
   دانلود : _استرس_بلای_جان.pdf           حجم فایل 276 KB
   دانلود : هنر_گفتگو_با_همسر.pdf           حجم فایل 830 KB
   دانلود : هراس_اجتماعی.pdf           حجم فایل 503 KB
   دانلود : مهارت__مطالعه.pdf           حجم فایل 382 KB
   دانلود : رضایت_شغلی.pdf           حجم فایل 266 KB
   دانلود : افزایش_مهارت_ارتباطی.pdf           حجم فایل 427 KB
   دانلود : افزایش_رضایتمندی_زناشویی.pdf           حجم فایل 319 KB
   دانلود : آشنایی_با_مرکز_مشاوره_دانشگاه.pdf           حجم فایل 358 KB
آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی