34
دانشگاه پيام نور استان قم - مشاوره حضوری
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > مرکز مشاوره > برنامه متخصصین > مشاوره حضوری 
مشاوره حضوری

 

برنامه حضور روانشناسان در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی

 

نام متخصص

 حیطه تخصص

روزها

آقای امینی قمی

مشاور

سه شنبه و پنج شنبه

خانم مرضیه عزیزی معین

روانشناس

هرروز

خانم هلیا اویسی

روانشناس

شنبه ،سه شنبه

خانم زهرا شکیب

روانشناس

سه شنبه و چهارشنبه

خانم فاطمه السادات برهانی

روانشناس

شنبه ، یکشنبه ،دوشنبه

خانم زیبا استادزاده

روانشناس

شنبه ،یکشنبه


آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی