34
دانشگاه پيام نور استان قم - ارتباط با مرکز مشاوره
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > مرکز مشاوره > ارتباط با مرکز مشاوره 
ارتباط با مرکز مشاوره

آدرس:دانشگاه پیام نور مرکز قم ،ساختمان نور طبقه اول


تلفن:32142163-32142161


 

ایمیل:moshaver@qompnu.ac.ir

آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی