34
دانشگاه پيام نور استان قم - مرکز مشاوره
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > مرکز مشاوره 
مرکز مشاوره

آدرس:دانشگاه پیام نور مرکز قم ،سایت پردیسان،ساختمان نور طبقه اول

تلفن:32142163-32142161

 

ایمیل:moshaver@qompnu.ac.ir

آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی