34
دانشگاه پيام نور استان قم - آشنایی با مدیریت آزمایشگاه ها
صفحه اصلي > معاونت آموزش و پژوهش > مدیریت آزماشگاه ها > آشنایی با مدیریت آزمایشگاه ها 
آشنایی با مدیریت آزمایشگاه ها

         

              شرح وظایف مدیر آزمایشگاه

        1. تلاش در جهت تامين اعتبارات لازم براي تهيه وسايل و كارافزارهاي آزمايشگاهي  

           2. درخواست اعتبارات در خصوص تهيه تجهيزات آزمايشگاهي

           3.كسب خط مشي از مقامات مافوق و اجراي قوانين و دستورالعملهاي مربوط به آزمايشگاهها

           4 .كنترل كيفي و بررسي آمار آزمايشگاهها و كوشش در ايجاد آزمايشگاهها

           5 .. نظارت و كوشش در جهت توزيع مواد ،محلولها،كيتها ،تجهیزات و نظارت بر آزمايشگاههاي تابعه

           6 .بررسي مشكلات مربوط به آزمايشگاهها و کارشناسان آزمایشگاه

           7.انجام سایر اموری که از طرف مراجع مرتبط ما فوق ارجاع می گردد.

 

 

 

            

              شرح وظایف کارشناس آزمایشگاه:

            

            1. تعيين و هماهنگي ساعات مناسب (گروه بندی) جهت تشكيل كلاسهاي آزمايشگاه 

         2.برنامه ريزي مطالب و موضوعات جهت جلسات آزمايشگاه مطابق طرح درس عملي .

            3. سفارش و تهيه مواد مورد نياز جهت انجام آزمايشات لازم قبل از شروع جلسات

            4.مطالعه مطالب جديد جهت ارائه در جلسات آزمايشگاه

            5. اداي توضيحات لازم جهت دانشجويان براي شروع آزمايشات و همكاري در تهيه سؤالات و فرمهاي گزارش

             كار و تصحيح آنها در صورت لزوم .

            7.جوابدهي و راهنمايي دانشجويان در حين جلسات.

       8.كنترل وسايل آزمايشگاهي از نظر سلامت و نگهداري.

           9.رفتار مناسب با دانشجويان در آزمايشگاه.                           

           10.پيش بيني لازم و بموقع جهت تهيه مواد و لوازم مورد نياز بمنظور برگزاري هر چه بهتر آزمايشگاهها.

          11.انجام ساير وظايف مربوط به بخش به دستور مقام مافوق

 

آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی