34
دانشگاه پيام نور استان قم - فني و مهندسي
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > مدیران گروه > فني و مهندسي 
فني و مهندسي

مدیر گروه فنی و مهندسی: مهندس محمد تاری

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر نرم افزار

پست الکترونیک : mtari@qompnu.ac.ir

سامانه پیامک : 10002537179145

تلفن تماس : 02537774144

سامانه پرسش و پاسخ : ورود به سامانه

آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی