صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت آموزش و پژوهش >  اداره برنامه ریزی > معرفی همکاران برنامه ریزی 
معرفی همکاران برنامه ریزی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس

     
 حسن خدابنده لو  کارشناس برنامه ریزی   37788242
 محمدعلی علی مددی  کارشناس برنامه ریزی   32142139
 مهدی بیطرفان رجبی  کارشناس برگزاری کلاس 32142137
 ابراهیم پیران عادل  کارشناس برنامه ریزی   32142194

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده