صفحه اصلي > معاونت آموزش و پژوهش > مدیریت آزماشگاه ها > امکانات آزمایشگاهی 
امکانات آزمایشگاهی

ب  

ا         

        امکانات آزمایشگاه

 

الف- امکانات آزمایشگاهی زیست شناسی

1.آزمایشگاه  زیست شناسی جانوری در این آزمایشگاه بخش عملی دروس زیست شناسی جانوری ، جانورشناسی 1و2 زیست سلولی ملکولی فیزیولوژی جانوری 1و2 میکروبیولوژی، ژنتیک ،  تدریس می شود . امکانات آزمایشگاه شامل استریومیکروسکوپ ،میکروسکوپ، آون، وسایل و تشریح جانوران، هود میکروسکوبی، سانتریفیوژ، اتو کلاو، ترازوی دیجیتالی هیتر مغناطیسی،بن ماری،اسپکتوفتومتر ولامهای کامل بافت شناسی، جنین شناسی ومولاژ نیم تنه ، مولاژ اسکلت انسانی و وسایل تشریح جانوری(تشتک تشریح،اسکالپل،قیچی،سوند...)..  است .

       

  2. آزمایشگاه زیست گیاهی : در این آزمایشگاه بخش عملی دروس زیست گیاهی ،فیزیولوژی گیاهی 1و2 ، سیستماتیک گیاهی 1و2، تشریح ومروفولوژی گیاهی ، زیست گیاهی تدریس می شود.امکانات آزمایشگاه شامل میکروسکوپ معمولی، استریومیکروسکوپ، هود، هرباریوم، وسایل تشریح گیاهی، ترازوی دیجیتالی ولامهای کامل زیست شناسی گیاهی و...است

                       

 ب)امکانات آزمایشگاهی زمین شناسی

1.آزمایشگاه میکروسکوپی :در این آزمایشگاهبخش عملی دروس زمین شناسی اقتصادی ،سنگ شناسی آزرین ودگرگون،سنگ شناسی رسوبی،بلور سناسی ودیرینه شناسی تدریس می گردد.امکانات آزمایشگاه شامل میکروسکوپ پلاریزان،میکروسکوپ نور انعکاسی تلویزیون و...می باشد.

 

   

   

 2.آزمایشگاه مکانیک خاک وماکرسکوبی:دراین آزمایشگاه بخش عملی دروس کانی شناسی،بلور شناسی هندسی،زمین شناسی فیزیکی،سنگ شناسی،آذرین ،دگرگون،سنگ شناسی رسوبی،رسوب شناسی،خاک شناسی ،مکانیک خاک ،زمین شناسی مهندسی تدریس می گردد.امکانات آزمایشگاه شامل نمونه سنگهای آذرین،دگرگون ،رسوبی،کانی ها ، فسیل ها، ترازوی دیجیتالی                                          

        

3.آزمایشگاه فتوژئولوژی:دراین آزمایشگاه بخش عملی دروس فتوژئولوژی،ساختاری،ساختاری کاربردی،نقشه برداری،صحرائی 1و2 برگزار می گردد.امکانات آزمایشگاه شامل دوربین نیو، دوربین تئودولیت ،سه پایه ، میر ،ژالون ،کمپاس،GPS،لوپ، میز نور نقشه ،عکس هوائی،چکش زمین شناسی ،ویدئوپروژکتور...می باشد.

       

پ)امکانات آزمایشگاهی فیزیک

1.آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته:دراین آزمایشگاه بخش عملی دروس فیزیک (2)کلیه رشته ها (ریاضی ، کامپیوتر ،زیست ،شیمی، ژمین شناسی،فیزیک) وفیزیک (3)رشته فیزیک برگزار می گردد.امکانات آزمایشگاه شامل:منبع تغذیه،کیت قوانین الکترو مغناطیسی،کیت ترانسفورماتور،زمان سنج شمارنده...می باشد.

   

2..آزمایشگاه فیزیک مکانیک:دراین آزمایشگاه بخش عملی دروس فیزیک (1)کلیه رشته ها (ریاضی ، کامپیوتر ،زیست ،شیمی، ژمین شناسی،فیزیک)برگزار می گردد.امکانات شامل:،کیت قانون،کیت مدار،کیت قوانین ،گشتاور نیرو،دستگاه تجزیه نیرو،دستگاه پرتاب وسقوط همزمان،زمان سنج سقوط آزاد وحرکت پرتابی،دستگاه فرمان سقوط ،آونگ فیزیکی،سطح شیب دار،حرکت پرتابی در سطح شیب دار،زمان سنج وشمارنده،آونگ مرکب،دستگاه حرکت پرتابی...می باشد .

        

ج)امکانات آزمایشگاه کامپیوتر

1.آزمایشگاه کامپیوتر:دراین آزمایشگاه بخش عملی دروس مدار الکتریکی ،مدار الکترونیکی،مدار منطقی برگزار می گردد. امکانات آزمایشگاه شامل میزهای دونفر الکترونیککه اسیلوسکوب ودو منبع تغذیه بر روی هر میزتعبیه شده است،برد الکتریکی،کیت مقاومتها،منبع تغذیه...می باشد.

      

 

 

 

 

امتیازدهی

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده