صفحه اصلی     ارتباط با مسولین   نقشه سایت
افزايش سنوات مجاز تحصيلي

- در مواردي كه دانشجو در مهلت مقرر تعيين شده در آيين‌نامه آموزشي نتواند واحدهاي خود را به اتمام برساند و يا نتواند ميانگين كل خود را جبران نمايد در صورت داشتن وضعيت تحصيلي مناسب امكان افزايش سنوات تحصيلي از 1 الي 3 نيمسال با نظر كميسيون موارد خاص و يا شوراي آموشي مراكز استاني ميسر است.

2- افزايش دو نيمسال سنوات تحصيلي بعد از نيمسال 20 براي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي

 استفاده نمي‌كنند و نميسال 12 براي استفاده كنندگان از معافيت تحصيلي بعهده شوراي آموزشي

 مراكز استاني است.

3- لازم است  براي بررسي مدارك زير از مراكز درخواست شود.

 -فرم خلاصه وضعيت تحصيلي كه توسط رئيس ومسئول آموزش مركز يا واحد تاييد شده باشد.

- كارنامه كامپيوتري كامل وتاييد شده ودرخواست كتبي دانشجو- وضعيت نظام وظيفه، سال ورود دانشجو، ميانگين كل، تعداد واحدهاي گذرانده واخذ شده ومانده بطوردقيق بايد مشخص شده باشد.

4- مطابق ماده 14 از بخش دوم آيين نامه آموزشي سنوات مجاز دانشجويان دوره كارشناسي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي كنند 20 نيمسال است و برابر تبصره يك ازماده فوق دانشجويانيكه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند حداكثرسنوات مجاز آنها دردوره كارشناسي 12 نيمسال مي باشد.

5- شماره دانشجوئي دانشجويانيكه به اين دانشگاه منتقل مي شوند از سال انتقال به آنها اختصاص داده مي شود اما سنوات مجاز اينگونه دانشجويان از سال ورود دردانشگاه مبدا محاسبه مي گردد.

 بنابراين براي محاسبه سنوات مجاز دانشجويان فوق فقط به شماره دانشجويي اكتفا نشود ودقيقاً سال پذيرش دركنكور سراسري مد نظرقرار گيرد.

6- به استناد تبصره 2 ازماده 14 از بخش دوم آيين نامه آموزشي به ازا حداقل 8 واحد دروس
پيش دانشگاهي انتخاب شده مثل زبان ورياضي يك نيمسال تحصيلي بدون نياز به مجوز توسط مركز يا واحد  قابل افزايش است.

7- به ازا هر15 واحد تطبيقي يك نيمسال تحصيلي از مجموع سنوات مجاز دانشجو كم مي شود.

تبصره 1 - دانشجويان انتقالي از ساير دانشگاهها ونيزدانشجويانيكه تغييررشته مي دهند سنوات مجاز آنها از سال پذيرش دردانشگاه محاسبه مي شود.

تبصره2 - نيمسال دانشپذيري دانشجويان دوره هاي فراگير مجموعاً يك نيمسال به حساب مي آيد حتي اگر  بيش از يك نيمسال نيز طول كشيد باشد. بديهي است سنوات مجاز دانشجويان مشمول پذيرفته شده از طريق دوره هاي فراگير از نيمسال تبديل وضعيت به دانشجويي ودرزمان درخواست معافيت تحصيلي قابل محاسبه است.

8-12- افزايش دونيمسال تحصيلي يعني دانشجوياينكه 8 واحد پيش دانشگاهي داشته‌اند
نيمسالهاي 22 و23 ودانشجويائيكه كه 8 واحد پيش دانشگاهي نداشته اند نيمسالهاي 21 و22 و دانشجويائيكه ازمعافيت تحصيلي استفاده مي كنند نيمسالهاي 13و14 براي آنهائيكه 8 واحد پيش دانشگاهي نداشته اند. نيمسالهاي 14 و 15 بشرط داشتن شرايط زير امكان پذير است.

الف – امكان تكميل سقف مصوب دوره را داشته باشند

ب – امكان احراز حداقل ميانگين كل اعلام شده مطابق آئين نامه آموزشي براي وروديهاي قبل و بعد سال 76 را داشته باشند.

9- دانشجويانيكه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند چنانچه امكان تكميل سقف دوره با افزايش دونيمسال مقدور نباشد لازم است به عنوان دانشجوي اخراجي بدون انصراف ودرصورت گذراندن 70واحد مصوب دوره با عنوان كارداني به نظام وظيفه معرفي شوند و پس از مشخص شدن وضعيت نظام وظيفه همراه با مدارك لازم جهت طرح دركميسيون بازگشت به تحصيل ارسال گردد.

10- دانشجويانيكه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند درصورتيكه امكان جبران معدل بدون استفاده از تبصره2 ماده 23 را نداشته باشند لازم است مطابق بند 6-12 اقدام گردد ولي چنانچه امكان جبران معدل بدون تبصره 2 ماده 23 مقدورباشد افزايش دونيمسال سنوات تحصيلي بلامانع است.

11- افزايش سنوات تحصيلي صرفاً  با درنظر كرفتن مقطع تحصيلي دانشجو يعني كارشناسي مقدور است وتحت هيج عنواني افزايش سنوات مازاد براي اخذ مدرك كارداني ميسر نيست.

تبصره3- آندسته از دانشجويان چنانچه سنوات قانوني آنها به اتمام رسيده باشد وتعداد واحدهاي آنها درحدي است كه امكان اخذ مدرك كارشناسي مقدور نباشد وكمتراز5 واحد درسي تا سقف 70 واحد مصوب را لازم دارند مي توانند با درخواست كتبي از طريق اداره كل خدمات آموزشي نسبت به اخذ واحدهاي باقي مانده اقدام نمايند.

12- دانشجويانيكه سقف مصوب دوره را تكميل نموده اند ولي ميانگين كل خود را جبران نكرده اند مي‌توانند از دونيمسال سنوات مازاد براي اخذ واحدهاي جبراني حداكثرتا 22 واحد از درسهاي كه قبلاً آنها را با نمره بين  99/11 – 10 گذرانده اند استفاده كنند سقف تعداد واحدهاي انتخابي درهرنيمسال براي ترميم معدل حداكثر تا 12 واحد درسي است.

تبصره 4 – دانشجويانيكه با افزايش دونيمسال سنوات مازاد موفق به گذراندن واحدهاي جبراني براي ترميم معدل خود نشده اند لازم است همراه با مدارك لازم به اداره كل خدمات آموزشي ارسال گردد.

تبصره 5 - دانشجويانيكه كمتر از 12 واحد درسي ازدروس دوره مصوب را دارند مي توانند با افزايش دونيمسال سنوات تحصيلي نسبت به اخذ واحد جبراني همراه با واحدهاي مصوب حداكثر تا 12 واحد درسي ( جبراني ومصوب دوره) اقدام نمايند. ودرنيمسال بعد نيز حداكثر تا 12 واحد ديگر مي توانند انتخاب واحد نماينددر صورت عدم جبران ٰ؛مطابق تبصره 4 اقدام شود.

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6451
 بازدید امروز : 1446
 کل بازدید : 37111278
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.3125
دانشگاه پیام نور مرکز قم|نقشه سایت|تماس با دانشگاه|راهنمای کاربران سایت
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved .  دانشگاه پیام نور استان قم