صفحه اصلی     ارتباط با مسولین   نقشه سایت
تطبیق واحد یا معادل سازی

با توجه به افزايش تعداد دانشجويان دانشگاه و متعاقب تغيير ساختار دانشگاه و تشكيل مراكز استاني و نيز سياست دانشگاه در تمركززدايي، امور تطبيق واحد به مراكز استاني تفويض مي‌گردد.

مراكز استاني پس از اخذ مدارك لازم و با لحاظ نمودن شرايط زير نسبت به بررسي و تاييد دروس تطبيقي اقدام خواهد كرد.

 

الف: پذيرش واحدهاي درسي

1-براساس تبصره 11 ماده 55 آيين‌نامه آموزشي پذيرفته شده جديد حداكثر تا پايان دومين نيمسال تحصيلي بعد از پذيرش موظف به ارائه ريزنمره‌هاي تاييد شده خود به آموزش مركز/ واحد مي‌باشد اين فرصت قابل تمديد نيست.

 2- براي دانشجويان دوره‌هاي فراگير دونيمسال فوق پس از پايان نيمسال يا نيمسالهاي دانشپذيري محاسبه مي شود

 3- واحدهاي درسي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مورد تاييد وزارت متبوع يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي مورد تاييد گذارنده شده باشد.

تبصره 1: مرجع تاييد واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي وزارت علوم است.

رشته مركز هاي مورد نظر فوق به مراكز ارسال شده .چنانچه رشته اي جديد خارج از جدول مذكور باشد لازم است از اداره كل خدمات آموزشي استعلام گردد

4- محتواي آموزشي درس‌هاي گذرانده شده قبلي با هشتاد درصد محتواي واحدهاي مشابه در رشته جديد مطابقت داشته باشد تشخيص آن بعهده گروه‌هاي آموزشي مراكز استاني است.

5- نمره‌هاي دانشجو در هر درس حداقل 10 در معيار صفر تا بيست و معادل آن در ساير معيارها براي دانشگاههاي دولتي روزانه،‌پيام نور، مراكز تربيت معلم، آموزشكده‌هاي فني حرفه‌اي و غيره باشد

تبصره2: از مراكز تربيت معلم صرفاً دروس عمومي مطابق جدول ارسالي قابل پذيرش است

6- نمره‌هاي دانشجو در هر درس حداقل 12 در معيار صفر تا بيست و معادل آن در ساير معيارها براي دانشگاه‌هاي غيردولتي اعم از حوزه‌هاي علميه، دانشگاه آزاد، دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي، شبانه و غيره باشد.

- تشخيص شمول مدارك دانشجويان خارج از كشوربا يكي از بند هاي 5 و6 بر عهده گروههاي
علمي سازمان مركزي مي باشد.

7- واحد هاي درسي دوره‌هاي معادل و يا دوره‌هاي داخلي و پودماني دانشگاه جامع علمي و كاربردي با احراز شرايط زير قابل پذيرش است:

- دانشجو درس يا درس ها را در دوره معادل دانشگاه پيام نور گذرانده باشد

- دوره‌هاي معادل و يا ساير دوره‌هاي آموزشي در صورتي براي تطبيق واحد قابل پذيرش است كه در امتحان جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت و حدنصاب نمره لازم را كسب نموده باشد در اين صورت  دانشجو موظف است گواهي لازم را از سازمان سنجش اخذ و به دانشگاه ارائه نمايد حدنصاب نمره‌هاي  اين قبيل دروس نبايد كمتر از 12 باشد.

- واحد هاي گذرانده در دوره هاي پود ماني دانشگاه جامع علمي و كاربردي بشرط شركت در امتحان جامع دانشگاه مذكور و ارائه گواهي قبولي با نمره حداقل 12قابل بررسي و تطبيق مي باشد.

8- حداكثر مجموع واحدهاي پذيرفته شده از دانشگاه هاي غير دولتي و غير انتفايي و يا ساير موسسات موزش عالي نبايد بيش از 50٪مجموع واحد هاي مصوب فعلي باشد

9- به ازاي هر واحد درسي شهريه متغير يك واحد درسي خود خوان طبق جدول شهريه نيمسال تحصيلي كه در تقا ضاي تطبيق واحدداده است اخذ خواهد شد

تذكر : درسهايي كه دانشجو آن را قبلا در دانشگاه پيام نور گذرانده است از بند فوق معاف است.

 10- به ازاي هر 15 واحد درسي يك نيمسال از مجموع سنوات مجاز دانشجو كسر خواهد شد.

سنوات مجاز دانشجويان تغيير رشته و يا لنتقالي از ساير دانشگاهها ازسال پذيرش دانشجو در دانشگاه مبدا محاسبه خواهد شد .              

در صورتيكه نمره‌ها در معيار صفر تا چهار باشد

0 = مردود  1 = ضعيف 2 = متوسط 3 = خوب و       4 = عالي ثبت شده باشد

11- در اين صورت نمره متوسط معادل 12 نمره خوب معادل 14 نمره عالي معادل 17 تعيين مي‌شود.

معادل‌سازي در ساير معيارها بعهده سازمان مركزي خواهد بود.

تبصره 4: چنانچه واحدهاي ارائه شده فاقد تعداد واحد باشد و امكان تهيه آن نباشد مراتب به همراه مدارك به اداره كل خدمات آموزشي ارسال شود.

12- تعداد واحدهاي درس‌هاي تطبيقي نبايد كمتر از تعداد واحدهاي درسي رشته جديد باشد در صورتيكه تعداد واحد كمتر باشد مي‌توان بصورت تلفيقي چند واحد درسي را با يك درس تطبيق نمود در اين حالت ميانگين نمرات درسهاي فوق نمره درس تطبيقي را تشكيل خواهد داد.

تبصره 5: نمرات هر يك درس‌هاي تلفيقي نبايد از حدنصاب نمره 12 كمتر باشد در صورتيكه يك درس نمره 12 و يك درس نمره 11 را داشته باشد و مجموع اين دو درس براي تطبيق در نظر گرفته شده باشد.

بعلت پايين بودن ميانگين نمرات اين دروس قابل تطبيق نيست ولي چنانچه ميانگين دروس تلفيقي حداقل به 12 برسد در اين صورت قابل تطبيق خواهد بود.

13- كليه نمرات درس‌هاي تطبيقي در ميانگين كل محاسبه مي‌گردد.

14- دانشجويانيكه بدون مدرك پيش دانشگاهي قصد تطبيق واحد درس‌هاي دوره كارداني را داشته باشد حداكثر تعداد واحدهاي قابل پذيرش با رعايت ساير مقررات 50 واحد خواهد بود. دانشجويان دانشگاه پيام نور از اين بند مثتثني هستند.

15-دانشجويان اين دانشگاه چنانچه از يك مركز به مركز ديگر (بدون تغيير رشته) فقط انتقال يابند از نظر پذيرش يا رد نمره‌هاي درسي هيچ تغييري ايجاد نمي‌شود.

16-دانشجويان دانشگاه پيام نور چنانچه تغيير رشته بدهند كليه واحدهاي عمومي و نيز واحدهاي مشترك كه داراي عناوين سرفصل و يا تعداد واحد مساوي باشند نياز به تطبيق واحد ندارند و عيناً با همان نمره در كارنامه دانشجو باقي مي‌ماند.

17-دانشجويان يا دانش پذيران مشروط پس از گذراندن دروس مشروطي مي توانند تقاضاي تطبيق واحد بدهند.

18- در موارد خاص با تشخيص رياست دانشگاه يا معاون آموزش و سنجش تطبيق واحد در سازمان مركزي انجام مي شود

19- دروس دوره‌هاي تحصيلات تكميلي كماكان در اداره كل خدمات آموزشي انجام خواهد شد.

 

ب: نحوه اجرا

19-مراكز موظف هستند اطلاع‌رساني مناسب براي دانشجويان جديد انجام بدهند در اين خصوص لازم است اطلاعيه‌هاي لازم را در جاهاي مناسب قرار بدهند و يا هنگام ثبت نام موارد لازم بصورت كتبي به اطلاع دانشجو رسانده شود.

20-دانشجو وظيفه دارد در اولين فرصت و حداكثر تا پايان دومين نيمسال تحصيلي تقاضاي كتبي خود را به آموزش ارائه دهد.

21- تقاضاي كتبي دانشجو در دبيرخانه مركز ثبت و سپس اقدام لازم براي اخذ نمره تاييد شده از دانشگاه مبدا بعمل آيد.

تبصره 6: چنانچه بهر دليل دانشجو تقاضاي تطبيق واحد نكند و موعد مقرر سپري شود امكان تطبيق واحد ميسر نخواهد بود.

22- چنانچه تقاضاي دانشجو در موعد مقرر تحويل آموزش شده ولي اخذ نمرات تاييد شده از موسسه قبلي بعد از موعد مقرر موكول شود تطبيق واحد بلامانع است.

23-پس از اخذ نمرات تاييد شده و كنترل از نظر مورد تاييد بودن، دانشجو نسبت به تكميل فرم تقاضاي تطبيق واحد اقدام خواهد كرد ملاك مورد تاييد بودن موسسه يا دانشگاه مورد نظر دفترچه آزمون سراسري است.

ليست واحدهاي مورد تاييد دانشگاه آزاد اسلامي همه ساله از سوي اداره كل خدمات آموزشي اعلام خواهد شد در صورت عدم وجود دانشگاهي در ليست مذكور ميبايسن از اداره كل خدمات آموزشي درخواست شود

 24-درخواست دانشجو بهمراه كارنامه ريزنمرات تاييد شده به مركز استان ارسال و پس از بررسي و تاييد واحدهاي قابل تطبيق توسط مسئول آموزش و بخش آموزشي، فرم تطبيق واحد توسط رئيس مركز استان تاييد و مهر امضاء خواهد شد

 25- مركز بعد از دريافت واحدهاي تطبيق شده ضمن اعلام آن به دانشجو واحدهاي مذكور را در ابتداي كارنامه كامپيوتري دانشجو بعنوان واحدهاي تطبيقي وارد و در كارتكس دانشجو نيز ثبت خواهد شد.

26- مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل بعهده رئيس مركز استان و رئيس مركز/واحد مربوطه مي‌باشد.

 

مدارك پيوست:

 1- ليست دانشگاههاي مورد تاييد   

2-فرم درخواست معادلسازي

3-فرم معادلسازي دروس تربيت معلم

4-فرم معادلسازي دروس عمومي

5-فرم معادلسازي دروس غيرعمومي

6-فرم بررسي كارشناسي درخواست معادلسازي دانشجو

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 15610
 بازدید امروز : 1424
 کل بازدید : 37111256
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.3594
دانشگاه پیام نور مرکز قم|نقشه سایت|تماس با دانشگاه|راهنمای کاربران سایت
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved .  دانشگاه پیام نور استان قم